პროგრამები და სწავლის საფასური

პროგრამები და სწავლის საფასური

საბაკალავრო პროგრამები

მე ვირჩევ 064

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის სფეროს ფართო ცოდნას, რაც აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის

 

2020 წლის ეროვნული გამოცდებისათვის იბსუს მიერ არჩეული დამატებითი საგამოცდო საგნები

 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი – ქართულენოვანი პროგრამები ფასი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი – ინგლისურენოვანი პროგრამები (შიდა კონცენტრაციები – მოდულები) ფასი
ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
მარკეტინგი 4680 ლ მარკეტინგი 5100 ლ
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი  4680 ლ საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი  5100 ლ
მენეჯმენტი  4680 ლ მენეჯმენტი 5100 ლ
ფინანსები 4680 ლ ფინანსები 5100 ლ
ტურიზმი 3540 ლ ტურიზმი 5100 ლ
ინფორმატიკა 3540 ლ ინფორმატიკა 3960 ლ
ეკონომიკა 3540 ლ არქიტექტურა 5100 ლ
ეკონომიკა 3540ლ
სამართლის ფაკულტეტი ფასი სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი ფასი
ქართ. სექტ. ქართ. სექტ ინგლ. სექტ.
სამართალმცოდნეობა 5100 ლ ამერიკისმცოდნეობა 2940 ლ
ინგლისური ფილოლოგია 2940 ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ლ 5100 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 3540 ლ
ჟურნალისტიკა 3540 ლ

აკადემიური პერსონალი – ვინ ასწავლის ჩვენთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

Log In

Create an account