პროგრამები და სწავლის საფასური

პროგრამები და სწავლის საფასური

საბაკალავრო პროგრამები

მე ვირჩევ 064

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის სფეროს ფართო ცოდნას, რაც აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი ფასი
ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ. ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
ეკონომიკა 3540 ლ 3540ლ მარკეტინგი 4680 ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ლ 5100 ლ საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 4680 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 3540 ლ მენეჯმენტი 4680 ლ
ჟურნალისტიკა 3540 ლ ფინანსები 4680 ლ
ტურიზმი 3540 ლ
ბიზნესის ადმინისტრირება 5100 ლ
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი ფასი განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ. ქართ. სექტ.  ინგლ. სექტ.
ამერიკისმცოდნეობა 2940 ლ
ინფორმატიკა 3540 ლ 3960 ლ ინგლისური ფილოლოგია 2940 ლ
არქიტექტურა 5100 ლ
სამართლის ფაკულტეტი ფასი
ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ. X X X
სამართალმცოდნეობა 5100 ლ X X X

აკადემიური პერსონალი – ვინ ასწავლის ჩვენთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

Log In

Create an account