პროგრამები და სწავლის საფასური

პროგრამები და სწავლის საფასური

საბაკალავრო პროგრამები

მე ვირჩევ 064

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის სფეროს ფართო ცოდნას, რაც აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის

 

ანკეტა მკითხვარი – იხილეთ აქ

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი – ქართულენოვანი პროგრამები ფასი ბიზნესის ადმინისტრირება – ინგლისურენოვანი პროგრამები (შიდა კონცენტრაციები – მოდულები) პროგრამის კოდი – 0640101 ფასი
ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
მარკეტინგი (პროგრამის კოდი – 0640102) 4680 ლ მარკეტინგი (პროგრამის კოდი – 0640101) 5100 ლ
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (პროგრამის კოდი – 0640104) 4680 ლ საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (პროგრამის კოდი – 0640101) 5100 ლ
მენეჯმენტი (პროგრამის კოდი – 0640103) 4680 ლ მენეჯმენტი (პროგრამის კოდი – 0640101) 5100 ლ
ფინანსები (პროგრამის კოდი – 0640105) 4680 ლ ფინანსები (პროგრამის კოდი – 0640101) 5100 ლ
ტურიზმი (პროგრამის კოდი – 0640106) 3540 ლ ტურიზმი (პროგრამის კოდი – 0640101) 5100 ლ
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი ფასი განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.  ინგლ. სექტ.
ინფორმატიკა (პროგრამის კოდი – 0640108 ) 3540 ლ ამერიკისმცოდნეობა (პროგრამის კოდი – 0640116)  2940 ლ
ინფორმატიკა (პროგრამის კოდი – 0640107 ) 3960 ლ ინგლისური ფილოლოგია (პროგრამის კოდი – 0640117) 2940 ლ
არქიტექტურა (პროგრამის კოდი – 0640109 ) 5100 ლ
სამართლის ფაკულტეტი ფასი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
ქართ. სექტ. ქართ. სექტ ინგლ. სექტ.
სამართალმცოდნეობა (პროგრამის კოდი – 0640118) 5100 ლ ეკონომიკა (პროგრამის კოდი – 0640111) 3540 ლ
ეკონომიკა (პროგრამის კოდი – 0640110) 3540ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები (პროგრამის კოდი – 0640113) 4680 ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები (პროგრამის კოდი – 0640112) 5100 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა (პროგრამის კოდი – 0640114) 3540 ლ
ჟურნალისტიკა (პროგრამის კოდი – 0640115) 3540 ლ

აკადემიური პერსონალი – ვინ ასწავლის ჩვენთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

Log In

Create an account